Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi

W każdym budynku ścieki muszą mieć możliwość ujścia do zbiornika, w którym się gromadzą. Odprowadzenie ścieków jest możliwe zarówno poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, budowę szamba, jak i zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w miejscach pozbawionych dostępu do zbiorczej sieci.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem urządzeń neutralizujących ścieki bytowe. Zachodzą w niej procesy, które powodują oczyszczenie ścieków do postaci wody. Woda ta jest odprowadzana do gruntu lub do wód powierzchniowych, mimo to w urządzeniu pozostają frakcje ścieków, które nie uległy całkowitemu rozkładowi. Z tego powodu każdego, kto korzysta z takiego rozwiązania, powinna zainteresować nasza oferta czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obsługa przydomowych oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są urządzeniami bezobsługowymi i przynajmniej raz na dwa lata należy wezwać do nich serwis. Podstawowe działanie serwisu to oczyszczenie osadnika gnilnego oraz osadnika wtórnego z nagromadzonych części stałych. Wybrany z osadników osad wywożony jest do utylizacji.

Jednak pełna serwisowa obsługa przydomowych oczyszczalni ściegów polega również na m.in. czyszczeniu i okresowej wymianie filtrów, przepłukaniu pompy we wchodzącej w skład systemu przepompowni, przeglądzie studni rozdzielczej i sprawdzeniu drożności drenów.

Mając duże doświadczenie w obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i dysponując nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem umożliwiającym pełen serwis ich systemu, możemy zadbać o te urządzenia w profesjonalny sposób. Właściwa eksploatacja oczyszczalni zapewnia jej bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat.

Usługi asenizacyjne w Łodzi