Zasady wywozu nieczystości płynnych. Co mówią przepisy?

Jeśli posesja, na której mieszkamy nie ma przyłącza do sieci kanalizacyjnej, to wytworzone na jej terenie nieczystości mają obowiązek być odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do bezodpływowego szczelnego zbiornika (szamba). Musi być ono jednak co jakiś czas opróżniane zgodnie z przepisami prawa. Nie dopuszcza się możliwości wywozu nieczystości płynnych na terenie środowiska, ponieważ grozi to zanieczyszczeniem oraz istnieje ryzyko przedostania się chorób zakaźnych do wody miejskiej. Sprawdziliśmy zatem, co mówią na ten temat przepisy!

 

Posesje niepodłączone do kanalizacji

Warto wiedzieć, że wszystkie gminy posiadają obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Reguluje to art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki temu łatwiej jest zachować kontrolę nad tym, czy szamba rzeczywiście są właściwie oczyszczanie. 

 

Obowiązujące umowy

Sposobem poradzenia sobie z problemem jest zlecanie wywozu nieczystości płynnych odpowiednim firmom, świadczącym takie usługi. W związku z tym podpisywana jest umowa, która może być regularnie sprawdzana. Podlega ona weryfikacji związanej z regularnym uiszczaniem opłaty za opróżnianie przez to przedsiębiorstwo naszego szamba, a także sprawdzenie, czy podpisywany dokument jest zgodny ze standardami. Musimy więc przechowywać taką umowę oraz stosowne rachunki (przez rok) i przedstawić te dokumenty na wezwanie jako dowód dopełnienia przez nas wynikającego z ustawy obowiązku.

 

Kary pieniężne

Za uchybienie się od obowiązku możemy zostać obciążeni karą pieniężną w wysokości 5000 zł na mocy art. 10 z tej samej ustawy. Dodatkowo zostaniemy obciążeni kosztami opróżnienia szamba przeprowadzonego na polecenie władz gminnych. W tym przypadku to gmina ustala koszty, które musimy ponieść.